آنونس مستند از هیاهو تا واقعیت در بررسی نقش رسانه های بیگانه و ضد انقلاب در تحریک اهل سنت ایران به بهانه تخریب مسجد