جدیداً احلام بک بهانه جدید برای جواب رد دادن به جناب خان درست کرده که کاملا ذهن جناب خان را مشغول کرده