راهکار طب اسلامی دردرمان بیماری پوستی گال یا جرب یا گری از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی