دامداران فرایبورگ سوییس بر روی بدن چهارده گاو دریچه ای نصب کردند که به آنها اجازه می دهد به درون معده گاو دسترسی داشته باشند. این روشی برای نظارت بر تغذیه گاو است