آموزش رومیزی کریستال توسط خانم محمدی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.