آموزش دوخت روکش صندلی توسط خانم زارع زاده در بخش هنری برنامه خانه مهربانی از شبکه تابان