کلیپی دیدنی از نوزادی که در حال ماساژ دادن آن هستند.