بیانات ارزشمند حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد اهمیت ویژگی اخلاقی امانتداری .