انبه رسیده از نظر طب قدیم ایران، گرم و خشک و نارس آن سرد و خشک است ...