آموزش دوخت پانچ توسط خانم رضایی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.