پویانمایی زیبا با عنوان " نبرد ایران و اسرائیل و پیروزی گفتمان مقاومت تا پیشرفت " . این پویانمایی با محوریت نبرد آینده ایران و اسرائیل ساخته شده که در پایان منجر به آزاد سازی قدس و سرزمین های اشغالی میشود