انیمیشن طنز داش سیا که در این قسمت با دوستان خود مرتکب تخلفات رانندگی می شوند.