کلیپی از یک عنکبوت سمی ساکن مناطق آمریکای شمالی که کمتر شکاری توانایی فرار از سم مرگبار آن را دارد