ضبط تصاویر بی نظیر از فوران آتشفشان با استفاده از پهپاد.