طبیعت فلفل قرمز گرم و خشک است و خوردن آن همراه با غذای روزانه آرامبخش است.