تست عملکرد سیستم پیشرفته سامانه دفاع موشکی S300 در آستانه تحویل این سیستم پیشرفته توسط روسیه به ایران.