بخش دیگری از مجموعه اجتماعی تک ضرب، با چشمان بسته امضاء نکنیم.