تصاویر زیبایی درباره گونه ای از مورچگان که برروی درختان اقاقیا زندگی می کنند و در حقیقت عامل دفاعی این درختان در برابر حمله ی فیلها و زرافه ها هستند