تزیین آینه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس