این لوگو و پویانمایی را آقای کاوه رحمانی از هنرمندان برجسته ، طراحی و اجرا نمودند.www.totv.ir