آموزش عروسک گوسفند خمیری با حضور خانم فرزانه در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس