آموزش پخت خاگینه تبریزی در بخش دیگ سنگی برنامه صبحی دیگر.