تزیین شمع و تخم مرغ توسط خانم نبوی در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان