سواد انگلیسی غیاثی، مشت افشارزاده به خبرنگار، صندلی های خالی همایش و ... در بالاتر از خبر دوشنبه شب مجله خبری