آموزش مونتاژ سفال با پارچه های سنتی با حضور خانم قمری در برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین