یک ورزشکار با چرخاندن جسم بر روی یک انگشت دست حد نصاب زمانی این حرکت نمایشی را در گینس برای خود به ثبت رساند.