در این رکورد گینس، شاهد زیباترین هنرنمایی با حباب های صابونی باشید.