عکس العمل مادری نابینا که برای اولین بار با استفاده از یک عینک مخصوص فرزندش را میبیند .