در این رکورد گینس، شاهد رکورد زدن در شمارش سریع اسکناس باشید.