در ادامه طبخ آبزیان این بار خانم بهرامی در برنامه سیمای زندگی طرز تهیه کیوسکی ماهی را شرح می دهند.