آموزش دوخت مانتوی ترک توسط خانم شکری در بخش هنری برنامه سیمای زندگی از شبکه زاکرس.