سعی کنید زندان نروید؛ مثل آدم برفی؛ شکستن تخم مرغ روی سر مجری؛ قیمت مرغ بالا بالا بالاتر و ... در صرفا جهت اطلاع