آموزش ساخت گردن بند توسط خانم هوشمند در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس