شاید شما نیز جز افرادی باشید که دوست دارید در مورد کلون سازی، نحوه انجام آن، شبیه سازی و اهمیت آن سوالاتی در را ذهن داشته باشید. در این طرح ها سعی بر آن است که با گفتاری ساده اما کاربردی بتوان بحث شبیه سازی را توضیح داد. هدف از کلون سازى ایجاد و تولید موجودات مشابه از نظر ژنتیکى است.