کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان " غار تاریک "