محققان به مدت یک ماه با استفاده از دوربین های پیشرفته ، میکروسکوپ ، میکروفون و ردیابهای رادیویی توانسته اند دنیای پیچیده مورچه ها را مشاهده ، ضبط و بررسی نمایند.این مستند به بررسی چگونگی زندگی جمعی و سازمان یافته مورچه هاو نحوه تاثیرگذاری آنها بر محیط و افراد پیرامونشان می پردازد.