مستندی کوتاه درباره ی مورچه ها و تلاش و کوششی که برای زندگی می کنند