گل دوزی با روبان دوسانتی و آموزش گل رز توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین