قسمت اول آموزش نما ترک توسط خانم ولی پور در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان