از باشگاه ده تایی ها ، 10 گل زیبای بثمر رسیده توسط شوت های سرضرب در تاریخ بوندس لیگا