استعداد فوق العاده یک مرد معلول که قادر هست در عین معلولیت و از روی ویلچر با توپ هنرنمایی کند