آموزش پتینه یا برجسته کاری تابلوی دکوراتیو با حضور خانم موسوی در بخش هنری برنامه خانه مهر