آموزش دوخت گل رز با روبان توسط خانم نبوی در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان