در اتفاقی نادر یک پلنگ موفق می شود به عقاب حمله کرده و آنرا شکار نماید