آموزش تابلو برجسته گل رز با حضور خانم شریف زاده در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس