همکاری سمورها برای فراری دادن یک تمساح از قلمرو زندگی شان