نماهنگ هسته شب شکافتیم با صدای علیرضا افتخاری، هسته شب شکافتیم راه سحر شناختیم / ما به امید روشنی فجر و طلوع ساختیم / پخته و آب دیده شد جان نتیجه های ما ...