نمایش دستاوردهای بزرگ اسوه مدیریت جهادی شهید شاطری یا حسام خوشنویس در لبنان.