در روش رنگ آمیزی مستقیم آنتی بادی اولیه خود به فلرکرومی متصل است (در این جا HRP) اما در رنگ آمیزی غیر مستقیم آنتی بادی ثانویه است که به این فلروکروم متصل است.