انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی، جسم من ، جان من، خون من تو را حامی، ای خون بهای شهیدان،پر ثمر نهال ایمان، ی شعله های فروزان ، جلوه خروش انسان، پاس میدارمت زجان ... سرود زیبای "انقلاب" کاری از خانه سرود انقلاب اسلامی